Download

[No.1 - No.8] / 1


No.1  Firmware of K-EW398LH

资料


版本 ( 最新 / 以前 )No.2  K-EW398LH的绘图

种类 文件名字 文件大小 日期
图片文件 K-EW398LH/Drawing/K-EW398LH.jpg 375KB 2014年11月14日
CAD文件 K-EW398LH.pdf 438KB 2014年11月14日


No.3  K-EW398LH的彩页

文件名字 文件大小 日期
K-EW398LH_140801.pdf 785KB 2015年3月3日


No.4  K-EW398LH的手册

种类 文件名字 文件大小 日期
安装手册 PGQP1911ZAC1_K-EW398LH.pdf 0.97MB 2015年3月3日
使用说明书(用户手册) PGQP1912ZAC1_K-EW398LH.pdf 0.99MB 2015年3月3日
使用说明书(操作手册) PGQP1913ZAC1_K-EW398LH.pdf 10.71MB 2015年3月3日
快速配置工具使用说明书 PGQP1921ZAC1_K-EW398LH.pdf 1.16MB 2015年3月3日
球机控制终端使用说明 PGQP1923ZAC1_K-EW398LH.pdf 2.08MB 2015年3月3日
安装指导书 PGQX1671ZAC1_K-EW398LH.pdf 8.17MB 2015年3月3日


No.5  Presentation_Material of K_EW398LH, K_HW508K_516K, K_NL408K_416K

File Name Size Date
LED_PTZ_Recorder_140925.zip 2,415 KB Nov. 18, 2014


No.6  Manual of K_EW398LH

Document Name File Name Size Date Note
Installation Manual
Users Manual
Operation Manual
PGQP1911ZAC1_K-EW398LH.pdf
PGQP1912ZAC1_K-EW398LH.pdf
PGQP1913ZAC1_K-EW398LH.pdf
997 KB
1,015 KB
10,976 KB
Nov. 18, 2014 Chinese


No.7  Drawing of K_EW398LH

[ Picture ]
File Name Size Date
K-EW398LH/Drawing/K-EW398LH.jpg 375KB Nov. 14, 2014


[ CAD file ]
File Name Size Date
K-EW398LH.pdf 438KB Nov. 14, 2014


No.8  Specsheet of K_EW398LH

File Name Size Date
K-EW398LH_140801.pdf 785KB Nov. 14, 2014

[No.1 - No.8] / 1